ПРИЯТЕЛИ

Приложение №2 към протокола от учредителното събрание
на сдружение „Червени сърца”,
проведено на 29 октомври 2009г. в гр. София


У С Т А В

НА СДРУЖЕНИЕ
С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ

„ЧЕРВЕНИ  СЪРЦА”гр. СОФИЯС Т А Т У Т
Чл. 1. „Червени сърца” е автономно, доброволно, демократично, самоуправляващо се, неполитическо сдружение с нестопанска цел, съединяващо български юридически и дееспособни физически лица, които са съмишленици на идеята за популяризирането на спорта и физическото възпитание и които приемат целите на СДРУЖЕНИЕТО, внасят редовно определения членски внос и спазват всички клаузи на настоящия устав.
Чл. 2. Сдружение „Червени сърца”, наричана за краткост в този устав „СДРУЖЕНИЕТО”, е национално сдружение с нестопанска цел.
Чл. 3. СДРУЖЕНИЕТО е юридическо лице, отделно от членовете си, учредено съгласно разпоредбите на Закона за юридическите лица с нестопанска цел, този Устав и законодателството на Република България.

ОПРЕДЕЛЯНА НА ДЙНОСТТА
Чл. 4. Сдружение „ЧЕРВЕНИ СЪРЦА” е ЮРИДИЧЕСКО ЛИЦЕ и се учредява по ЗЮЛНЦ, което се самоопределя като организация за извършване на ОБЩЕСТВЕНО-ПОЛЕЗНА ДЕЙНОСТ.
Чл. 5. СДРУЖЕНИЕТО има за цел да обедини спортните привърженици на ЦСКА - СОФИЯ в България и чужбина, в интерес на развитието на спорта и физическото възпитание и в името на създаване на устойчива среда за развитие на българския спорт и създаване на лоби за това в обществения живот на страната.
Чл. 6. Дейността на СДРУЖЕНИЕТО се осъществява при спазване на Конституцията, на ЗЮЛНЦ, на действащото законодателство на Република България и на този Устав.
Чл. 7. При осъществяването на своята дейност СДРУЖЕНИЕТО не може да преследва политически цели и да бъде свързана с политически организации.

НАИМЕНОВАНИЕ, СЕДАЛИЩЕ И СРОК
Чл. 8. Наименованието на сдружението с нестопанска цел е „ЧЕРВЕНИ СЪРЦА” .
Чл. 9. СЕДАЛИЩЕ на СДРУЖЕНИЕТО: гр. СОФИЯ.
9.1. АДРЕС на УПРАВЛЕНИЕ: гр. СОФИЯ, район Триадица, ул.”Луи Айер”№2 
9.2. АДРЕС за кореспонденция: гр.СОФИЯ, район Триадица, ул.”Луи Айер”№2
9.3. Наименованието, Седалището и Адресът на управлението се поставят върху документите и изданията на СДРУЖЕНИЕТО.
9.4. Сдружението притежава кръгъл печат, с който се удостоверява валидност на издадените документи.
9.5. НАИМЕНОВАНИЕТО на Сдружението „ЧЕРВЕНИ СЪРЦА” може да се изписва и с латински букви „RED HEARTS”.
9.6. СДРУЖЕНИЕТО има самостоятелна банкова сметка.
9.7. СДРУЖЕНИЕТО има свои символи и знак, които се приемат от УС.
Чл. 10. Сдружение „ЧЕРВЕНИ СЪРЦА” възниква с вписването му в регистъра на юридическите лица с нестопанска цел на СОФИЙСКИ ГРАДСКИ СЪД.
Чл. 11. СДРУЖЕНИЕ „ЧЕРВЕНИ СЪРЦА” не е ограничено със срок.
Чл. 12. УЧРЕДИТЕЛИТЕ на Сдружение „ЧЕРВЕНИ СЪРЦА” са пълноправни членове.

ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И СРЕДСТВА ЗА ТЯХНОТО ПОСТИГАНЕ
Чл. 13. Целите и задачите на сдружение „ЧЕРВЕНИ СЪРЦА” СА:
1. Да обедини интересите на членовете си за развитие на спорта и физическото възпитание у нас и утвърждаване на обществения му авторитет;
2. Да участва в промените на образователната система за повишаване ролята на училищния спорт, чрез постоянен диалог със съответните държавни, общински и обществени органи и организации;
3. Да изготвя предложения относно дейностите свързани с младежкият спорт, които да бъдат внасяни своевременно за разглеждане от съответните обществени и законодателни органи;
4. Да подпомага създаването на условия за спазване на принципите на феър-плей между спортните клубове;
5. Да подпомага младежкия спорт чрез спонсориране организирането на спортни турнири и мероприятия, при спазване на действащото законодателство;
6. Да пропагандира и популяризира ползите от спорта чрез възпитателните примери които ни дават историята и успехите на спортните клубове на ЦСКА-София. 
7. Да сътрудничи на общински, държавни и частни организации за реализиране на общи програми в областта на спорта;
8. Да спомага за развитието на млади спортни надежди чрез програми за тяхното подпомагане;
9. Да разработва проекти и кандидатства по програми в областта на физическото възпитание и спорта.
10. Да подпомага посещенията на спортни мероприятия на групи и отделни граждани в неравностойно положение от различни етноси и религии, социално слаби, хора с увреждания, безработни, зависими младежи и деца;
11. Да подпомага финансово спортни ветерани дали много за спорта в спортно дружество ЦСКА, които са в нужда;
12. Да съдейства за утвърждаването на авторитета на българския спорт;
13. Да поддържа и популяризира добрите практики чрез създаване на сайт;
14. Чрез спорта да възпитава и популяризира сред младите хора стремеж към красота и хармония;
15. Да привлича за сътрудничество и партньорство граждани и организации, съпричастни към идеите на СДРУЖЕНИЕ ”ЧЕРВЕНИ СЪРЦА”.
Чл. 14. СДРУЖЕНИЕТО осъществява своята дейност чрез следните СРЕДСТВА:  организиране на спортни събития, публикации и изяви в местни и национални медийни издания и средства за масово осведомяване; организиране на срещи и конференции по проблемите на спорта; взаимодействие с държавни и общински органи, спортни клубове и федерации; издава, отпечатва и разпространява брошури, информационни бюлетини и други издания, които са свързани с целите и дейността на СДРУЖЕНИЕТО.

ИМУЩЕСТВО, СРЕДСТВА ЗА ФИНАНСИРАНЕ ДЕЙНОСТТА
Чл. 15. Имуществото на СДРУЖЕНИЕТО се състои от права върху влогове в лева и валута, ценни книжа, право на собственост и други вещни права върху движимо и недвижимо имущество, както и права върху обекти на интелектуалната собственост.
Чл. 16. Имуществото на СДРУЖЕНИЕТО се образува от:
1. членски внос – встъпителен и годишен;
2. финансиране по проекти и програми;
3. приходи от имуществото на СДРУЖЕНИЕТО;
4. дарения, спонсорства и завещания в полза на СДРУЖЕНИЕТО;
5. държавни и други субсидии и подпомагания.
Чл. 17. СДРУЖЕНИЕТО отговаря за поетите задължения с имуществото си. СДРУЖЕНИЕТО  не отговаря за задълженията на своите членове.
Чл. 18. (1) СДРУЖЕНИЕТО разпределя средствата съобразно целите си за осъществяване дейността си, като поддържа отчетност, според разпоредбите на действащото законодателство.
(2) Сдружението ще разходва имуществото си за:
1. Развитие и утвърждаване на духовните ценности на спорта и физическата култура като използва примера на историята и постиженията на спортистите от спортните клубове на „ЦСКА”-София.
2. Подпомагане на социално слабите, децата, инвалидите или на лицата, нуждаещи се от грижи и подпомагане при и по повод на активностите им в областта на спорта и физическото възпитание
3. Подпомагане на личностната реализация на подрастващите в областта на спорта.
4. Други цели, определени в този устав или със закон.

ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ НА СДРУЖЕНИЕ „ЧЕРВЕНИ СЪРЦА”
Чл. 19. СДРУЖЕНИЕТО осъществява общественополезна дейност, изразяваща се в:
1. Организира и провежда национални и международни форуми, конференции, симпозиуми, семинари, работни срещи и др. подобни мероприятия, за реализиране на целите на Сдружението.
2. Осъществяване на международни връзки и пропагандиране на българските сдружения в областта на спорта и физическото възпитание.
3. Разработване и организиране на изпълнението на български проекти и на международни такива, свързани с развитие и утвърждаване на спортните ценности.
4. Организиране на съвместни дейности и срещи със сродни неправителствени организации, държавни институции, представителства и други законно представени формирования във връзка с реализиране на целите на Сдружението.
5. Стимулиране на усвояването на учебния процес за личностно развитие, реализация и активиране на амбиция за спортна реализация.
6. Популяризиране историята и успехите на спортните клубове на ”ЦСКА”- София, като пример за подрастващото поколение.
7. Извършва стопанска дейност, която е пряко свързана с основната  дейност на Сдружението, като прихода се използва единствено за постигане целите на Сдружението. Стопанската дейност има за предмет извършването на консултантска, образователна, информационна и маркетингова дейност и организиране на публични прояви.
8. Осъществява и други дейности, разрешени от закона, които са свързани с постигане и осъществяване целите на Сдружението.


ОРГАНИ НА УПРАВЛЕНИЕ

ОБЩО СЪБРАНИЕ

Чл. 20. Общото събрание се състои от всички членове на СДРУЖЕНИЕТО.
Чл. 21. Общото събрание има следните правомощия:
1. Приема, изменя и допълва устава и други вътрешни актове.
2. Избира и освобождава членовете на УС.
3. Взема решение за откриване и закриване на клонове.
4. Взема решение за преобразуване или прекратяване на СДРУЖЕНИЕТО.
5. Приема основни насоки и програма за дейността на СДРУЖЕНИЕТО.
6. Приема бюджета на СДРУЖЕНИЕТО.
7. Взема решения относно дължимостта и размера на членския внос или на имуществените вноски;
8. Приема отчета за дейността на Управителния съвет.
9. Отменя решения на другите органи на СДРУЖЕНИЕТО, които противоречат на Закона, Устава или други вътрешни актове, регламентиращи дейността на СДРУЖЕНИЕТО.
10. Избира и освобождава Председател и заместник-председател на СДРУЖЕНИЕТО.
11. Взема решение за участие в други организации.
12. Определя размера на встъпителната вноска, на годишния членски внос и срока за тяхното внасяне;
13. Взема и други решения, предвидени в Устава.
Чл. 22. Решенията на Общото събрание са задължителни за ръководните органи на всички членове на СДРУЖЕНИЕТО.
Чл. 23. Решенията на Общото събрание подлежат на съдебен контрол относно тяхната законосъобразност и съответствие в Устава.
Чл. 24. Спорове могат да бъдат повдигани пред съда по месторегистрацията на сдружението.
Чл. 25. Решения на ОС или УС на СДРУЖЕНИЕТО, които са взети в противоречие със Закона, Устава или решение на Общото събрание, могат да бъдат оспорвани пред Съда от членовете на СДРУЖЕНИЕТО.
Чл. 26. При спорове между юридическото лице „ЧЕРВЕНИ СЪРЦА” и УС на СДРУЖЕНИЕТО или на отделен член на УС на СДРУЖЕНИЕТО, юридическото лице „ЧЕРВЕНИ СЪРЦА” може да бъде представлявано от избрани от Общото събрание едно или няколко лица.
Чл. 27. (1) Общото събрание се свиква в населеното място по седалище на Сдружението:
1. От Управителния съвет по негова инициатива.
2. По искане на повече от 1/3 /една трета/ от членовете на Сдружението.
(2) Управителният съвет, след връчване на искането по т. 2, в едномесечен срок е длъжен да свика Общо събрание на Сдружението. Ако УС не свика Общо събрание, същото  Общо събрание се свиква от Съда по седалището на Сдружението по писмено искане на заинтересуваните членове или натоварено от тях лице.
(3) Поканата трябва да съдържа: датата, часа и мястото за провеждането на Общото събрание, дневния ред и по чия инициатива се свиква.
Поканата се обнародва в национален ежедневник, както и в сайта на Сдружението, най-малко един месец преди насрочения ден.
Поканата се поставя и на мястото за обявление в сградата, в която се намира управлението на Сдружението, най-малко един месец преди насрочения ден.
Чл. 28. Кворум. Общото събрание е законно, ако присъстват повече от половината от всички членове.
Чл. 29. Ако не се събере кворум, един час след обявения начален час в поканата Общото събрание се провежда с присъстващите членове. Събранието е редовно и Решенията, които взима са легитимни и задължителни за СДРУЖЕНИЕТО.
Чл. 30.(1) Гласуването е явно.
(2) Член на Общото събрание няма право да гласува по въпроси, отнасящи се до:
1. него, неговия съпруг/а/ или роднина по права линия - без ограничения, по съребрена линия - до четвърта степен или по сватовство - до втора степен включително.
2. Юридически лица, в които той е управител или може да наложи или възпрепятства вземането на решения.
Чл. 31. Всеки член от Общото събрание има право на един глас.
Чл. 32. (1) Всички решения на Общото събрание се вземат с обикновено мнозинство, като решения за промяна на устава се вземат с квалифицирано мнозинство от 2/3 /две трети/ от присъстващите.
(2) Едно лице може да представлява до трима души членове въз основа на писменно пълномощно. Преупълномощаване не се допуска.
Чл. 33. За всяко заседание на Общото събрание се води протокол, който се подписва от Председателя на събранието и протоколчика.

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ
Чл. 34. УС се състои от девет члена на СДРУЖЕНИЕТО и се избира за срок от три години от Общото събрание.
Чл. 35. Управителният съвет на СДРУЖЕНИЕТО има следните правомощия:
1. Представлява сдружението, както и определя обема на представителната власт на отделни негови членове;
2. Осигурява изпълнението на решенията на Общото събрание.
3. Взема решения относно дейността на СДРУЖЕНИЕТО във времето между Общите събрания.
4. Подготвя и внася в Общото събрание проект за бюджет.
5. Подготвя и внася в Общото събрание отчет за дейността на Сдружението.
6. Определя реда и организира извършването на дейността на Сдружението, включително и тази в обществена полза и носи отговорност за това.
7. Взема решения по всички въпроси, които със закон или съгласно Устава, не са в правата на друг орган.
8. Определя символи и знаци на СДРУЖЕНИЕТО.
9. Изпълнява задълженията, произтичащи от този Устав и решенията на ОС.
10. Взема решение за приемане на нови членове на Сдружението, както и за отпадането или изключването на членове на Сдружението.
Чл. 36. (1) Заседанията на УС се свикват и ръководят от Председателя на Сдружението. Председателят е длъжен да свика заседание на УС при писмено искане на 1/2 /една втора /от членовете му.
(2) Ако Председателят не свика заседание на УС в едноседмичен срок, то може да се свика от всеки един от заинтересованите членове на УС.
(3) При отсъствие на Председателя, заседанието се ръководи от определен от него член.
(4) Присъстващо е лице, с което има двустранна телефонна връзка или друга гарантираща установяването на самоличността му и позволяваща участието му в обсъжданията и вземането на решения. Гласуването на този член се удостоверява в протокола от председателстващия заседанието.
(5) Управителният съвет може да вземе решение и без да бъде провеждано заседание, ако протоколът за взетото решение бъде подписан без забележки и възражения за това от всички членове на управителния съвет.
Чл. 37. Решенията на УС са задължителни за всички членове на СДРУЖЕНИЕТО.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СДРУЖЕНИЕТО
Чл. 38. (1) Председателят на СДРУЖЕНИЕТО е и Председател на Управителния съвет и изпълнява следните функции:
1. Представлява СДРУЖЕНИЕТО пред трети лица в страната и чужбина.
2. Свиква и ръководи заседанията на Управителния съвет.
3. Организира изпълнението на решенията на Общото събрание и на УС.
4. Организира дейността на СДРУЖЕНИЕТО, осъществява оперативното му ръководство, осигурява стопанисването и опазването на неговото имущество;
(2) Заместник-председателя на УС подпомага Председателя в неговата дейност и го замества в случай на отсъствие.   
ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА СДРУЖЕНИЕТО
Чл. 39. В Сдружението могат да членуват свободно български и чуждестранни юридически и дееспособни физически лица, които приемат устава и споделят идеите на Сдружението.
Чл. 40. Юридическите лица членуват чрез свои представители.
Чл. 41. (1) ПЪЛНОПРАВЕН ЧЛЕН на СДРУЖЕНИЕТО може да бъде всяко юридическо или дееспособно физическо лице, прието за ПЪЛНОПРАВЕН ЧЛЕН от Управителният съвет, което приема настоящия устав и целите на СДРУЖЕНИЕТО. Същият заплаща членски внос и има право на глас при вземане на решения в ОС.
(2) АСОЦИИРАН член на СДРУЖЕНИЕТО може да бъде всяко юридическо или физическо лице, което приема настоящия устав и целите на Сдружението. Същият не заплаща членски внос и се ползва от всички права на членството, без право на глас при вземане на решения в ОС.
Чл. 42.(1) Нови членове на Сдружението се приемат с молба, отправена до УС, в която се отбелязва вида на членството, като кандидатът следва да заяви, че споделя целите на СДРУЖЕНИЕТО и е съгласен с Устава му.
(2) Членството се счита за възникнало от датата на решението на УС.
(3) Членовете на Сдружението получават членска карта след заплащане на встъпителна вноска.
Чл. 43. Членуването в Сдружението е доброволно.
ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ЧЛЕНОВЕТЕ
Чл. 44. (1) Всеки член на Сдружението има право:
1. Да участва в дейността на Сдружението и да упражнява правото си на един глас в Общото събрание при вземане на решенията;
2. Да избира и да бъде избиран в органи на управлението;
3. Да участва във всички инициативи на Сдружението в съответствие с решенията на ръководните му органи;
4. Да бъде осведомяван за дейността на Сдружението, да преглежда книжата на Сдружението, да получава информация и да участва в обсъждането и оценяването на дейността на Сдружението;
5. Да напуска Сдружението доброволно;
6. Да се ползва от имуществото на Сдружението и от дейността на същото по реда, предвиден в този устав;
(2) Всеки член на Сдружението е длъжен:
1. Да спазва настоящия устав;
2. Да изпълнява решенията на Общото събрание и Управителния съвет;
3. Да съдейства за постигане на целите на Сдружението;
4. Да не използва по какъвто и да е начин членството си в Сдружението за цели, противоречащи на Устава му.
Чл. 45. Членските права в настоящото Сдружение са лични и непрехвърлими.
Чл. 46. (1) Членството се прекратява:
1. по собствено желание с писмена молба до Председателя на УС на Сдружението;
2. при смърт или поставяне под пълно запрещение на член – физическо лице;
3. при прекратяване на юридическото лице;
4. при изключване;
5. при отпадане, поради невнасяне на ДВЕ от годишните вноски и системно неучастие в дейността на Сдружението, което се констатира със съответните документи;
(2) Основание за изключване е неспазване на Устава и решенията на ОС и УС на Сдружението;
(3) При прекратяване на членството в Сдружението, имуществените отношения между Сдружението и освободения член се уреждат в тримесечен срок от датата на прекратяване на членството по споразумение между страните въз основа на деловодните документи на Сдружението или по общия съдебен ред;
Чл. 47. За задълженията на Сдружението, членът отговаря до размера на предвидените в Устава имуществени вноски. Членът не отговаря лично за задълженията на Сдружението.

ВПИСВАНЕ В ЦЕНТРАЛЕН РЕГИСТЪР
Чл. 48. СДРУЖЕНИЕ „ЧЕРВЕНИ СЪРЦА” подлежи на вписване в нарочен Централен регистър при Министерството на правосъдието.
Чл. 49. Сдружение „ЧЕРВЕНИ СЪРЦА” за извършването на общественополезна дейност, вписване в Централния регистър на Министерството на правосъдието, подлежи на независим одит при условията на Закона за счетоводството, ако превишава минимум от следните условия:
1. Сума на актива на баланса от предходната година – 500 000 лева.
2. Сумата на приходите от дейността и нетния размер на приходите от продажби, както и финансовите приходи за предходната година – 1 милион лева.

ЗАДЪЛЖЕНИЯ ЗА ВОДЕНЕ НА КНИГИ
Чл. 50. (1) Сдружение „ЧЕРВЕНИ СЪРЦА” е задължено да води книга за протоколите от заседанията на ОБЩОТО СЪБРАНИЕ и на УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ.
Всеки протокол се подписва от Протоколчика и Ръководещия заседанието.
(2) Председателя на УС на Сдружението веднъж годишно изготвя Доклад, който трябва да съдържа данни относно:
1. Съществените дейности, изразходваните за тях средства, връзката между целите и програмите на Сдружението и постигнатите резултати.
2. Размера на безвъзмездно полученото имущество и приходите от всички дейности за набиране на средства.
3. Финансовия резултат.
(3) Докладът е публичен. Съобщението за неговото изготвяне, както и мястото, времето и начина на запознаване с него се публикува в бюлетина на Централния регистър.

ПРЕОБРАЗУВАНЕ
Чл. 51. Вече регистрирано за извършване на общественополезна дейност и вписано в регистъра на Министерството на правосъдието като такова, Сдружение „ЧЕРВЕНИ СЪРЦА” НЕ МОЖЕ да се преобразува в юридическо лице с нестопанска цел за осъществяване на дейност в частна полза.

ПРЕКРАТЯВАНЕ
Чл. 52. (1) Сдружението се ПРЕКРАТЯВА:
1. По решение на Общото събрание.
2. С решение на Окръжен съд по седалището на юридическото лице с нестопанска цел когато:
а) Не е учредено по законов ред;
б) Извършва дейност, която противоречи на закона, обществения ред и добрите нрави;
в) Ако е обявено в несъстоятелност;
(2) Иск за прекратяване на дейността на Сдружението се предявява пред съда, юридически заинтересован или от прокурора.
(3) Ако вземе решение за прекратяване на Сдружението, съдът вписва служебно прекратяването и назначава ликвидатор.

ЛИКВИДАЦИЯ
Чл. 53. (1) При прекратяване на юридическото лице с нестопанска цел се извършва ликвидация.
(2) Ликвидацията се осъществява от Общото събрание на Сдружението или от определено от него лице.
(3) Ако Общото събрание не определи ликвидатор, той се определя от Софийски градски съд.
(4) Относно неплатежоспособността, съответно несъстоятелността, редът, ликвидацията и пълномощията на Ликвидатора се прилагат съответно разпоредбите на Търговския закон.
Чл. 54. Ликвидаторът е длъжен по възможност да удовлетвори кредиторите на Сдружението от наличните парични средства, а ако това е невъзможно – чрез осребряване първо на движимото, а след това на недвижимото имущество на Сдружението.
Чл. 55. Имуществото не може да се прехвърля по какъвто и да е начин на:
1. Учредителите и настоящите и бившите членове.
2. Лицата били в състава на ръководните органи и служителите му.
3. Ликвидаторите, освен дължимото възнаграждение.
4. Съпрузите на лицата по т.1, 2 и 3.
5. Роднините на лицата по т.1, 2 и 3 по права линия – без ограничение, по съребрена линия – до четвърта степен или по сватовство  - до втора степен включително.
6. Юридическите лица, в които лицата по т. 1 – 5 са управители или могат да възложат или възпрепятстват вземането на решения.

ИМУЩЕСТВО СЛЕД ЛИКВИДАЦИЯ
Чл. 56. Разпределението на имуществото на Сдружението с нестопанска цел „ЧЕРВЕНИ СЪРЦА” ще се осъществява както следва: Първо се удовлетворяват кредиторите. Останалото имущество се предоставя за развитието на детско-юношеския спорт в спортен клуб ”ПФК ЦСКА”АД.
ЕЖЕГОДЕН КОНТРОЛ
Чл. 57. Сдружението е длъжно в срок до 31 май на всяка година да предоставя информацията за дейността си през предходната година през централния регистър.
Чл. 58. В регистъра се заявяват за вписване и представят:
1. Преписи от съдебните решения за регистрация и промени.
2. Списък на лицата, били в състава на управителните органи.
3. Информация за дейността по чл. 38 от ЗЮЛНЦ.
4. Заверен годишен счетоводен отчет или проверка от лицензиран експерт счетоводител па чл.39, ал. 3 от ЗЮЛНЦ.
5. Годишен доклад по чл. 40, ал. 2 от ЗЮЛНЦ.
6. Декларация за дължимите данъци, такси, мита и други публични вземания.
7. Промени в Устава.
Чл. 59. Ако констатира закононарушения Министъра на правосъдието уведомява органите на прокуратурата и на ДФК за извършване на проверки и предвидените в закона действия.
Чл. 60. Министърът на правосъдието има право да изисква текуща информация за обстоятелствата, подлежащи на вписване.
Чл. 61. Вписването се заличава от министъра на правосъдието или оправомощено от него лице-служебно, по искане на прокурора или на съответните държавни контролни органи, когато Сдружението:
1. Системно не представя в определените срокове информация по отношение подлежащите на вписване обстоятелства.
2. Извършва дейност в нарушение на разпоредбите на Конституцията, законите и на добрите нрави.
3. Системно не внася в срок публични вземания.
4. СДРУЖЕНИЕТО е останало с членове под законово изискуемия минимум за период повече от 6 месеца.
5. СДРУЖЕНИЕТО две поредни години не представи в срок информация за дейността по смисъла на чл. 46, ал. 1 от ЗЮЛНЦ;
Чл. 62. Заличаването на вписването не освобождава СДРУЖЕНИЕТО и членовете на управителните органи от задълженията и отговорността им по ЗЮЛНЦ.
Чл. 63. СДРУЖЕНИЕТО, ако е заличено, може да заяви ново вписване не по-рано от изтичане на 1 година след отпадане на основанията от заличаването. Това право може да бъде упражнено еднократно.
Чл. 64. СДРУЖЕНИЕТО, ако е заличено вписването, може единствено да продължи да изразходва имуществото си за дейностите, посочени в устава, доколкото не противоречат на разпоредбите на чл. 38, ал. 1, чл. 41, ал. 1, чл. 43 и чл. 44 от ЗЮЛНЦ.
Чл. 65. Решенията на Министъра на правосъдието може да се обжалват пред ВАС в 14 – дневен срок от съобщаването им.
Чл. 66. Ако отказът за вписване, съответно заличаване бъдат отменени от съда, вписването се извършва служебно. Вписването се отбелязва служебно по партидата на Сдружението в СГС.
ЗАЛИЧАВАНЕ
Чл. 67. Заличаване на юридическото лице с нестопанска цел се осъществява след разпределение на имуществото. Ликвидаторът е длъжен да поиска заличаване за вписването на юридическото лице с нестопанска цел от регистъра за юридическите лица с нестопанска цел във Софийски градски съд.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
Чл. 68. За неуредените въпроси от настоящия Устав, да се прилагат разпоредбите на ЗАКОНА ЗА ЮРИДИЧЕСКИТЕ ЛИЦА С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ и действащите закони на Република България.

Настоящият устав е приет на учредителното събрание на СДРУЖЕНИЕТО С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ „ЧЕРВЕНИ СЪРЦА”, проведено на 29.10.2009г. в гр. София, и се подписва от всички членове - учредители на Сдружението, както следва:

1. Сергей Петров Славчев – Председател на Сдружението
2. Костадин Тодоров Петков – заместник-председател на Сдружението
3. Захари Христов Захариев – член на УС на Сдружението    
4. Михаил Василев Стегарев - член на УС на Сдружението
5. Данаил Теодоров Петков -  член на УС на Сдружението
6. Сергей Димитров Колев - член на УС на Сдружението   
7. Петъо Димитров Славов - член на УС на Сдружението   
8. Борислав Борисов Василев - член на УС на Сдружението
9. Огнян Иванов Малинов - член на УС на Сдружението

 

ЦСКА ЗАВИНАГИ

Анкета

Харесахте ли номинациите в Конкурса за късометражен филм?
 

Новини за ЦСКА

Кой е тук?

В момента има 63 посетителя в сайта

Търсене